Lorem ipsum dolor amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Baker

Follow Us:
Title Image

תקנון, תנאי שימוש ומשלוח

יש חוקים בבית הזה

תקנון ותנאי שימוש באתר אינטרנט www.sapirs.co.il

של Sapir's – ע.פ 312610454

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "www.sapirs.co.il".

www.sapirs.co.il הינו אתר אינטרנט להזמנת מוצרי מאפה וקינוחים, לרבות באופן המיועד לאירועים, בבית, במקום העבודה, ובשמחות אחרות. האתר הינו בבעלות ספיר דהן ("ספיר׳ס"), שהינה קונדיטורית המייצרת ומשווקת מוצרי מזון, לרבות מגשי כיבוד לאירוח ולאירוע.

טרם השימוש באתר, אנא קרא בעיון את התקנון ותנאי השימוש באתר, המהווים את הבסיס להתקשרות עם ספיר׳ס ולרכישה באמצעות האתר. בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון, הבנת והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד ספיר׳ס, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו לך על ידי ספיר׳ס בהתאם לתקנון/תנאי השימוש.

הכתוב בתקנון ביחס לספיר׳ס, מתייחס לרבות למנהלי ספיר׳ס, נושאי המשרה שלה, וכן כל מי שפועל מטעמה של ספיר׳ס.

אם אינך מסכים לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא הימנע מכל שימוש באתר.

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך, וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך.

1. הגדרות

1.1. "COOKIES" – קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשביספיר׳ס, הנשמרים על גבי הכונן הקשיח במחשב. קבצים אלה מכילים, בין היתר, מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד;

1.2. "אישור הזמנה" – הינו כמפורט בסעיף ‏2.1 להלן;

1.3. "האתר" – משמעו אתר האינטרנט שכתובתו www.sapirs.co.il וכן כל הדפים הקשורים לאותו הדומיין (Domain), ו/או לדומיין אחר בבעלות ספיר׳ס, לרבות כל תוכן ודפי נחיתה המוצגים תחת סאב-דומיין (Sub-Domain) של דומיין בבעלות ספיר׳ס;

1.4. "הודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין" – הינה כמפורט בסעיף ‏4.2 להלן;

1.5. "הזמנה" – הינה כמפורט בסעיף ‏2.1 להלן;

1.6. "ספיר׳ס" – ספיר׳ס, ע.פ 312610454, לרבות כל הפועל מטעמה של ספיר׳ס בקשר עם פעילותה באתר, לרבות מקימיו, מפעיליו, ממנהליו ו/או מי מטעמם של כל האמורים לעיל;

1.7. "חוק הגנת הפרטיות" – חוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.8. "חוק הגנת הצרכן" – חוק הגנת הצרכן התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.9. "חוק ההתיישנות" – חוק ההתיישנות, התשי"ח – 1958 ותקנות שיותקנו מכוחו, ככל שיותקנו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.10. "חוק התקשורת (בזק ושידורים)" – חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982, והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי נוסחם מעת לעת;

1.11. "מועד אספקה" – הינו כמפורט בסעיף ‏2.1 להלן;

1.12. "מוצרים" – מוצרים המוצעים למכירה על ידי ספיר׳ס באתר, כפי שיהיו מעת לעת;

1.13. "מוצרים מוזמנים" – הינם כמפורט בסעיף ‏2.1 להלן;

1.14. "המזמין" –משתמש, בין אם פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, המבצע הזמנת מוצרים באתר כמפורט בסעיף ‏‏2.1, בין אם הזמנתו אושרה כאמור בסעיף ‏2.2 ובין אם לאו, והכל החל מרגע תחילת הליך ההזמנה באתר כאמור;

1.15. "מקום אספקה" – הינו כמפורט בסעיף ‏2.1 להלן;

1.16. "משלוח חלופי" – הינו כמפורט בסעיף ‏2.1 להלן;

1.17. "משתמש" או "משתמש באתר" – אדם, בין אם הוא פועל מטעם עצמו או מטעם תאגיד ו/או גוף כלשהו, העושה שימוש מכל סוג באתר לכל מטרה, לרבות לצורך ביצוע הזמנה של מוצרי ספיר׳ס.

1.18. "ערי חלוקה" – הינן כמפורט בסעיף ‏3.7 להלן;

1.19. "שימוש מותר" – הינו כמפורט בסעיף ‏7.4 להלן;

1.20. "שימוש מסחרי" – בין היתר, פרסום או הצעת מכר, עריכת סקרים, הפצת תכנים שיווקיים וכיוצא באלה פעולות לשימוש ברבים;

1.21. "תוכן צד שלישי" – הינו כמפורט בסעיף ‏7.3 להלן;

1.22. "התקנון" או "תנאי השימוש" – תקנון ותנאי השימוש באתר כמפורט להלן, כפי נוסחם מעת לעת;

2. הזמנות

2.1. ביצוע הזמנה. ניתן לבצע הזמנות באתר ("הזמנה") באמצעות לשונית "חנות", על ידי בחירת המוצרים המבוקשים והוספתם ל"סל הקניות" באמצעות הכפתור "הוסף לסל" ("מוצרים מוזמנים"). לאחר הרכבת סל הקניות, יש למלא את הפרטים הנדרשים לצורך ביצוע המשלוח, לרבות מקום האספקה ("מקום אספקה") ומועד האספקה ("מועד האספקה") והערות מיוחדות לספיר׳ס, ובסיום יש לבחור את לחצן ה"קופה". השלמת ההזמנה תתבצע לאחר מסירת פרטים לזיהוי המזמין לרבות טלפון התקשרות באמצעותו יצרו נציגי ספיר׳ס קשר עם המזמין, לצורך אימות פרטים לאישור ההזמנה ("אישור ההזמנה"). מובהר בזאת כי לולא ימסור המשתמש את כלל הפרטים הנדרשים באתר ו/או לנציגי ספיר׳ס לא ניתן יהיה להשלים את ההזמנה, ולמזמין לא תהא כל זכות, דרישה, טענה ו/או תביעה כנגד ספיר׳ס בשל כך.

2.2. אישור הזמנה. אישור הזמנה יישלח למזמין בדואר אלקטרוני בהתאם לכתובת שנמסרה על ידי המזמין בעת עריכת ההזמנה. יובהר, כי קבלת האישור האמור בדבר עריכת ההזמנה אינה מהווה אישור של ספיר׳ס בדבר זמינות רכיב כלשהו של ההזמנה ובכלל זה את פרטי המשלוח לאספקת ההזמנה, וספיר׳ס שומרת לעצמה את הזכות, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל הזמנות אשר אין באפשרותה לספק במועד המבוקש ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינוי פרטי ההזמנה, כאמור בסעיף ‏4.3 מטה.

2.3. תשלום עבור הזמנה; החזר כספי. תשלום בגין הזמנות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד ללקוחות פרטיים, או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי ללקוחות עסקיים. החזר כספי, ככל שיחול, יתבצע באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו נרכשו המוצרים המוזמנים.

2.4. תשלום און-ליין. מבלי לגרוע מכלליות האמור בתקנון זה, בכפוף להוראות כל דין, ספיר׳ס שומרת לעצמה את הזכות לשנות בעתיד את מנגנון ביצוע ההזמנה באתר.

2.5. מחירים. כל המחירים המפורטים באתר אינם כוללים מע"מ היות וספיר׳ס היו עוסק פטור. מחירי המוצרים אינם כוללים דמי משלוח וכלים חד פעמיים (כגון מפות, סכו"ם וכלי הגשה) שמחירם מפורט בנפרד. המחיר הקובע הינו המחיר כפי שהוא מופיע באתר במועד אישור ההזמנה.

3. אספקת ההזמנה

3.1. דמי משלוח. אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר תתבצע תמורת תשלום הכולל דמי המשלוח ובהתאם למועדי המשלוח המפורטים באתר, בכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ספיר׳ס. דמי המשלוח המוצגים באתר הינם על בסיס הערכה, ועשויים להשתנות, בין היתר, בהתאם לכמות ו/או סוג המוצרים המוזמנים ומקום האספקה. עלות דמי המשלוח הקובעת תימסר למזמין בעת ביצוע ההזמנה. דמי המשלוח בהם מחויב המזמין, כוללים, בין היתר, את עלות אריזת המוצר ואחריות המוצרים המוזמנים בעת המשלוח וכן את הוצאות המשלוח בפועל.

3.2. זמני אספקה. מועדי האספקה משתנים מעת לעת ואינם ניתנים לקביעה על ידי הלקוח. זמני המשלוח לא כוללים ימי שבת, חגים ומועדים.

3.3. מקום אספקה. במידה והלקוח בחר באפשרות המשלוח, המוצרים יסופקו לבית המזמין לפי הכתובת שנמסרה במהלך ביצוע ההזמנה, אלא אם צוין ו/או סוכם בכתב אחרת. מזמין המבקש משלוח לכתובת עסקית (חברה), לדוגמה למקום העבודה, יציין את שם החברה לצד שם המזמין.

3.4. אספקת ההזמנה במלואה. הזמנה מסופקת במלואה אלא אם תואם אחרת עם המזמין. חרף האמור, במקרה בו המוצרים המוזמנים סופקו שלא במלואם למזמין, ספיר׳ס שומרת לעצמה את הזכות לספק למזמין את המוצרים החסרים למקום האספקה וזאת בתוך זמן שנקבע מראש ממועד האספקה ו/או להחזיר למזמין התמורה ששולמה בגין מוצרים חסרים כאמור כמפורט בסעיף ‏2.3 לעיל (החזר כספי).

3.5. אספקה בנסיבות מיוחדות. במידה ואין ביכולתה של ספיר׳ס ו/או חברת המשלוחים מטעמה לבצע את המשלוח עד למיקום האספקה שנתבקש על ידי המזמין מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תנאי מזג אוויר ו/או מצב בטחוני העלול לסכן את חיי המשלחים, יובהר העניין למזמין על ידי ספיר׳ס ויימצא פתרון חלופי המקובל על שני הצדדים. יובהר בזאת, כי בכל הנוגע לביטול משלוח בשל התנאים שצוינו לעיל, תהיה ספיר׳ס הבלעדית בעניין.

3.6. תעודת משלוח. המוצרים המוזמנים יסופקו בצירוף חשבונית או חשבונית קבלה, בהתאם לאופן התשלום. בדיקת המשלוח, לרבות התאמת המוצרים שסופקו להזמנה, הינה באחריותו הבלעדית של המזמין. קבלת המזמין את המשלוח מהווה ויתור מוחלט ובלתי חוזר על טענות, דרישות ותביעות מצד המזמין בקשר עם אי התאמות בין המוצרים שסופקו בפועל להזמנה.

3.7. מקום אספקה. האספקה הינה לעיר באר שבע בלבד. אספקה לאזור ו/או עיר שאינם מפורטים ברשימת ערי החלוקה הינה בשיקול דעתה הבלעדי של ספיר׳ס, בין היתר, בהתחשב במועד האספקה ו/או לזמינות השילוח.

3.8. אי נוכחות בגיר במקום האספקה במועד האספקה. בעת ביצוע ההזמנה, מתחייב המזמין לנוכחותו האישית ו/או לנוכחות בגיר (מעל לגיל 18) מטעמו במקום האספקה במועד האספקה בכדי לקבל את המשלוח. למען הסר ספק, ספיר׳ס לא תישא בכל אחריות בקשר עם אי נוכחות אדם בגיר מטעמו של המזמין במקום האספקה במועד האספקה, ובכלל זה לא תישמע כל טענה בדבר אי התאמת המוצרים שסופקו בפועל להזמנה המקורית, והמזמין מוותר מראש על כל זכות, טענה, דרישה ו/או תביעה שלו כנגד ספיר׳ס בקשר עם טענות כלשהן הנובעות ו/או הקשורות באופן כלשהו לאי נוכחותו של בגיר במקום האספקה במועד האספקה.

3.9. משלוח חלופי. ספיר׳ס, בשיקול דעתה הבלעדי, וללא כל חובה מצידה לעשות כן, תספק, במידת האפשר, את ההזמנה למקום אספקה ו/או במועד אספקה חלופיים שיימסרו לה על ידי המזמין, וזאת על חשבונו על המזמין, או לחילופין, תאפשר למזמין לאסוף את ההזמנה במקום שייקבע על ידי ספיר׳ס ("משלוח חלופי"). היה ולא ניתן לבצע משלוח חלופי כאמור, לרבות בשל היעדר זמינות ו/או מנסיבות הנובעות מאופי המוצרים המוזמנים וטריותם, המזמין יחויב במלוא עלות ההזמנה וספיר׳ס לא תישא בכל אחריות בקשר עם אי קבלת המוצרים המוזמנים על ידי המזמין, והמזמין מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, דרישה או תביעה בשל כך.

4. שינוי או ביטול הזמנה

4.1. ביטול במהלך ביצוע הזמנה באתר. הרכישה מתבצעת בדרך של יצירת "סל קניות" אליו מצטברים כל המוצרים שבכוונת המזמין לרכוש באתר. קבלת והשלמת ההזמנה יבוצעו לאחר סיום הרכבת סל הקניות באתר ותשלום מראש, אלא אם כן צורך זה בוטל כאמור בסעיף ‏2.4 לעיל. במהלך הליך הקניות וכל עוד לא נתקבל אישור ההזמנה, המזמין הינו רשאי לשנות את הרכב ההזמנה, לגרוע ו/או להוסיף מוצרים, להפסיק ו/או לחזור בו כליל מביצוע ההזמנה.

4.2. ביטול הזמנה לאחר אישורה ותשלום. מזמין רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה אשר ניתן לגביה אישור הזמנה במייל על ידי הודעה לשירות לקוחות באחת מדרכי ההתקשרות המפורטות להלן בסעיף ‏‏12 (שירות לקוחות) ("הודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין"), ובלבד שהודעת שינוי ו/או ביטול על ידי המזמין תתקבל אצל ספיר׳ס לא יאוחר משעתיים לאחר זמן ביצוע ההזמנה. בקשות לשינוי ו/או ביטול שיתקבלו לאחר המועד האמור, לא יתקבלו, והמזמין יחויב במלוא עלות הזמנתו (בנוסף לעלות דמי משלוח, ככל שהמזמין יבקש לקבל את ההזמנה כפי שאושרה).

4.3. ביטול עסקה על ידי ספיר׳ס.

4.3.1. במידה וחלה טעות בהדפסה, בתיאור המוצר ו/או במחירו, בתנאי התשלום, בזמינותו, בתמונת המוצר או בכל חומר מודפס אחר, או טעות בקבלת הנתונים ממזמין באתר, רשאית ספיר׳ס, בשיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההזמנה שבנדון ו/או ליצור קשר עם המזמין לצורך שינויה, וספיר׳ס לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין ביטול ו/או שינוי ההזמנה כאמור.

4.3.2. ספיר׳ס שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או לשנות הזמנות שנתקבלו באתר בהודעה למזמין שתימסר באחת מדרכי ההתקשרות שמסר בעת ביצוע ההזמנה וזאת עד 12 שעות בטרם חל מועד האספקה המתוכנן. למען הסר ספק, ספיר׳ס לא תישא בכל אחריות כלפי המזמין בגין שינוי ו/או ביטול הזמנה כאמור בסעיף זה לעיל.

4.3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת ספיר׳ס ו/או מפעיליה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים באופן מלא או באופן חלקי, ובדרך כלשהיא, ו/או את אספקת המוצרים שפורסמו באתר במועד האספקה ו/או למקום האספקה, ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת הליך ההזמנה, ו/או אם בשל פגעי טבע ו/או פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע בתהליך רכישת המוצרים ו/או הכנת המוצרים ו/או אספקת המוצרים ו/או אם יחולו שינויים בשעורי המס ו/או היטלים החלים על המוצרים בין מועד פרסום המוצר לרכישה לבין מועד האספקה המתוכנן על פי תנאי ההזמנה, רשאית ספיר׳ס להודיע על ביטול ההזמנה, כולה או חלקה, בכל עת, וספיר׳ס לא תישא בכל אחריות בקשר עם ביטול העסקה בנסיבות המפורטות בסעיף זה לעיל.

4.4. פניות בנוגע להזמנה שנתקבלה על ידי המזמין. ספיר׳ס עושה ככל שביכולתה להעניק ללקוחותיה שירות ברמה הגבוהה ביותר. עם זאת, במידה והמזמין קיבל את ההזמנה ואינו שבע רצון, עליו לפנות לשירות הלקוחות של ספיר׳ס כמפורט בסעיף 12 להלן (שירות לקוחות), בתוך 12 שעות ממועד האספקה, ולפרט מהן הנסיבות אשר בגינן הוא אינו שבע רצון מההזמנה. שירות הלקוחות יצור קשר עם המזמין לבירור פנייתו, אולם יובהר כי אין בעריכת בירור כאמור כדי להוות התחייבות מראש מצד ספיר׳ס לפצות את הלקוח בכל אופן ו/או בכל סכום.

5. מוצרי מזון

5.1. טריות המוצרים וצריכתם. המוצרים הנמכרים על ידי ספיר׳ס הינם טריים, ולרוב מוזמנים ומיוצרים במיוחד בהתאם להזמנות הלקוחות, לרבות באמצעות האתר. בהתאם לכך, אלא אם נאמר במפורש אחרת, מוצרים המסופקים למזמין הינם לאכילה ו/או לצריכה עד יום אחד לאחר יום האספקה בלבד, אלא אם כן מובהר אחרת.

5.2. טיפול ואחסון המוצרים לאחר אספקה. ספיר׳ס עושה את כל הנדרש כדי למסור למזמין מוצרי מזון טריים וארוזים בצורה המתאימה להם ביותר, ובטמפרטורה המתאימה להם ביותר. ספיר׳ס ממליצה לשמור עליהם באותם התנאים. יודגש כי החל מקבלת ההזמנה ע״י המזמין, אין ספיר׳ס תהא אחראית למצבם של מוצרים שסופקו למזמין, לרבות לתנאים בהם אוחסנו ו/או נצרכו מוצרים אלה.

5.3. צריכת המוצרים. צריכת המזונות, וכל יתר המוצרים המוזמנים הינה באחריותם הישירה והבלעדית של המזמין ו/או הצרכן, וספיר׳ס לא תהיה אחראית לכל תקלה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא שיגרמו עקב כך, לאי התאמתם לצורכי המזמין ו/או הצרכן ו/או למצבם הבריאותי והפיזיולוגי.

5.4. רגישות למוצרים ו/או רכיביהם. מובהר בזאת, כי באחריות המזמין לוודא כי המוצרים אינם מכילים רכיבים העשויים להפריע ו/או או לגרום למזמין ו/או לצרכן המוצרים המוזמנים לנזק כלשהו במידה ויצרכו סוגי מזון כלשהם המפורטים באתר, וכן לוודא כי המוצרים מתאימים לצרכיו. ספיר׳ס אינה אחראית לכל נזק בריאותי או אחר שיגרם למזמין ו/או לכל צד שלישי בגין הזמנת המוצרים ו/או צריכתם הנובע ממצבו הבריאותי של צרכן כאמור, לרבות אלרגיות לרכיבי המוצרים.

5.5. מוצרים שאינם מיוצרים על ידי ספיר׳ס. יובהר בזאת, כי אין ספיר׳ס אחראית למוצרים אשר לא יוצרו על ידה, ובכלל זה אין ספיר׳ס אחראית לטריותם של מוצרים כאמור, לרכיביהם, לייצורם, להפצתם (לרבות תנאי ואופן הובלתם), לזמינותם, ויודגש כי מוצרים אלה הינם באחריותו המלאה של היצרן. לפיכך, כל תלונה, טענה ו/או דרישה בקשר עם מוצרים אלה יש להפנות ישירות ליצרן, לפי העניין, לרבות בהתאם לדרכי ההתקשרות המפורטים על המוצר.

5.6. עסקה למכירת מוצרי מזון. מובהר בזאת כי הוראות חוק הגנת הצרכן חלות על היחסים שבין הצדדים, לרבות הוראות סעיף 4 לחוק הגנת הצרכן (מדיניות החזרת טובין) בקשר עם איסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ללקוח.

5.7. משקאות אלכוהוליים. מכירת משקאות אלכוהוליים מותרת אך ורק למי אשר מלאו לו 18 שנים. בעת הזמנת מוצר מסוג משקה אלכוהול, המזמין מצהיר ומאשר כי מלאו לו 18 שנים וכי הינו רשאי לרכוש משקאות אלכוהוליים על פי חוק.

6. מבצעי מכירות

מעת לעת, יימכרו באתר מוצרים במסגרת מבצעים לקידום מכירות. המבצעים המוצעים באתר חלים על ביצוע הזמנות באתר בלבד. במידה וספיר׳ס תחליט לקיים מבצע מכירות כלשהו באתר, אזי המבצע יעמוד בתוקפו עד למועד כפי שיקבע בתנאי המבצע ו/או עד גמר המלאי (לפי המוקדם ביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע.

7. הגבלת אחריות

7.1. היעדר מצגים. השירותים המוצעים באתר מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS) בלא כל מצג, ערבות או אחריות מכל מין וסוג שהוא, מפורש או משתמע, לרבות לא ביחס לאתר, לזמינות השירות, למועד ו/או מקום האספקה, להזמנות, זמינותן, הרכבן, התאמתן לצורכי המזמין, לחומרי המזון ולרכיבים האחרים המסופקים על ידי ספיר׳ס, למועדי תפוגת התוקף של המוצרים וכדומה, לרבות אך לא רק העדר מצג מפורש או משתמע ביחס לאיכות המוצרים, השירותים, אמינותם, זמינותם, תקינותם, מסחריותם (Merchantability), ועל התאמתם לצורכי המזמין או לכל צורך אחר.

7.2. אחריות ספיר׳ס. בשל אופיו הייחודי של השירות הניתן באתר, הרי שספיר׳ס לא תהיה אחראית בכל דרך שהיא בשום נזק ישיר, עקיף, עונשי, מקרי, מיוחד, תוצאתי או כל נזק אחר מכל סוג שהוא (לרבות אך לא רק – נזק גוף, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצ"ב), מכל סיבה שהיא (לרבות הבדל בין המוצרים המוזמנים למוצרים המסופקים, אי התאמה לדרישות המזמין, מסירת הזמנה שגויה ו/או חלקית וכד') ומכל סיבה אחרת הכרוכה בדרך כלשהי בהתקשרות עם ספיר׳ס באמצעות האתר. עם זאת, אם יוכרז על ידי בית משפט ככל שהדין אינו מאפשר את הגבלת אחריות השירות באופן האמור מעלה, יש לפרש סעיף זה באופן המצמצם ביותר את אחריות ספיר׳ס ככל שהדבר ניתן ובכל מקרה האחריות הכספית של ספיר׳ס לכל נזק ו/או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, לא יעלו על הסכום שהתקבל אצל ספיר׳ס בפועל בגין המוצרים המוזמנים שנרכשו ישירות ספיר׳ס באמצעות האתר באותה הזמנה.

7.3. הפרעות לשימוש באתר; תוכן צד שלישי. ספיר׳ס עושה כל מאמץ על מנת לשמור על פעילותו התקינה של האתר. עם זאת, ספיר׳ס אינה מתחייבת כי השירות באתר יינתן ללא הפסקות או הפרעות ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית, נזקים, קלקולים, ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, וירוסים ו/או "תוכנות לוגיקה מרושעות" (Malware) אחרות שישולבו באתר ועל כן לא תישא באחריות בגין חוסר יכולת של המזמין להשתמש באתר במועד מסוים ו/או לכל נזק שייגרם לרכוש המשתמשים כתוצאה משימוש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור, ספיר׳ס אינה אחראית לתוכן, לנתונים ולקישורים הנמצאים באתר אשר הועלו לאתר על ידי גורם שלישי שלא על ידי ספיר׳ס ו/או על דעתה ("תוכן צד שלישי"), וכן אין תוכן צד שלישי מהווה אינדיקציה להמלצות ספיר׳ס ו/או עמדותיה. באופן דומה, הימצאותו של קישור מסוים באתר אינו מלמד כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וספיר׳ס לא תישא בכל אחריות בשל כך.

7.4. שימוש מותר באתר. השימוש באתר מוגבל לשימוש אישי, סביר והגון בלבד למטרות חוקיות, ואין לעשות באתר כל שימוש מסחרי ו/או שימוש למטרות החורגות ממטרותיו ו/או תנאי התקנון בלא הרשאה מפורשת בכתב מספיר׳ס ("שימוש מותר"). במקרה בו ייעשה שימוש שאינו מותר, בשיקול דעתה הבלעדי של ספיר׳ס, ספיר׳ס תהא רשאית להפסיק פעילותו של כל משתמש באתר ספיר׳ס, לרבות על ידי חסימת שם משתמש בדואר אלקטרוני ו/או חסימת IP, וזאת ללא מתן התראה ו/או הסברים מראש או בדיעבד. משתמשי האתר מצהירים בזאת כי הינם מכירים ומאשרים את האמור לעיל בקשר עם תנאי שימוש באתר ומתחייבים לעשות באתר שימוש מותר בלבד, ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה או דרישה כלפי ספיר׳ס הנובעים משימוש שאינו מותר כאמור.

7.5. פרטי המזמין וההזמנה. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לספיר׳ס ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת נתונים בקשר עם ביצוע ההזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת מועד האספקה, מקום האספקה, פרטי אמצעי תשלום, הערות שונות וכיו"ב.

7.6. תצוגה להמחשה בלבד. באתר מושקע מאמץ רב כדי שהמוצרים השירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים. כל התמונות באתר, לרבות אופן וצורת ההגשה, וכלי ההגשה המופיעים בהן, מיועדים להמחשה בלבד. ייתכן שינוי בין מראה המוצר באתר למראהו במציאות וכן שגיאות ו/או אי דיוקים.

8. קניין רוחני

8.1. בעלות בזכויות. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם ספיר׳ס, ו/או בשם האתר (www.sapirs.co.il) לרבות זכויות היוצרים והסודות המסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של ספיר׳ס. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של האתר, התמונות, המתכונים והמוצרים המופיעים באתר וכן על כל פרט אחר הקשור בהפעלתו.

8.2. שימוש אסור בזכויות. אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לשדר, לפרסם, למכור, לשווק, לתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) ו/או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בשם ספיר׳ס ו/או בסימניה המסחריים של ספיר׳ס ו/או באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגראפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, הטקסטים, המפרטים, כולם או חלקם, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו, אלא אם ניתנה הרשאה מפורשת לכך על ידי ספיר׳ס מראש ובכתב, ובכפוף לתנאי ההרשאה (אם וככל שתינתן).

8.3. שימוש אסור בנתוני האתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר בזאת כי אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר ו/או המופקים ממנו לצורך הצגתם באתר אינטרנט אחר, בלא קבלת הרשאה מפורשת לכך מאת ספיר׳ס, מראש ובכתב. בכלל זה, נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

9. פרטיות וסודיות המידע

9.1. מאגר מידע ודיוור ישיר. יתכן ולצורכי פעילות האתר, ייאסף מידע אגבי אודות המשתמשים בו, ובכלל זה שימוש בקבצי COOKIES וזאת לצורך שיפור השירות המוצע. האתר מציע למשתמשיו אפשרות לקבל עדכונים באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים. בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), בביצוע הזמנות באתר תוצע למזמין האופציה לקבל שירות זה, ובמידה ויסכים לקבלו, ספיר׳ס תהא רשאית לשלוח למזמין מידי פעם בדואר אלקטרוני ו/או במסרונים מידע בדבר שירותיה וכן תוכן פרסומי – בין אם מדובר במידע שספיר׳ס עצמה תפרסם ובין אם מדובר במידע שספיר׳ס תקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים, וכן להעביר את פרטיו לצדדים שלישיים לצורך קבלת הטבות. אם אין ברצון המזמין להמשיך ולקבל מידע מסחרי כאמור, ברשותו לבטל את הסכמתו ולחדול מקבלת המידע המסחרי הנ"ל באמצעות פניה לספיר׳ס.

9.2. מטרת איסוף מידע. מידע אודות המזמין נדרש לשם פניה למזמין להשלמת הליך ההזמנה, וכן לצורך קבלת/שליחת דואר אלקטרוני ו/או מסרונים לטלפונים ויצירת קשר עם המזמין בדרכים אחרות, בכפוף להסכמת המזמין לכך ולהוראות הדין. יודגש כי מסירת נתונים על ידי המזמין אינה מחויבת על פי חוק אולם ללא מסירתם, לא ניתן יהיה להשתמש באתר, לרבות לערוך הזמנות.

9.3. שימוש במידע. האתר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המזמין ובמידע שייאסף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקנייה של המזמינים, וזאת לצורך שיפור השירותים והקשר עם המזמינים, לצורך דיוור ישיר, ו/או לצורכי ניתוח ו/או עיבוד מידע וסטטיסטיקה, ולצורך כך יהיה האתר רשאי להעביר את המידע לצדדים שלישיים ובלבד שלא יהיה בהעברת המידע כאמור בכדי לזהות את המזמין. מידע שייאסף על משתמשים שיבקרו באתר ללא הזדהות יישא אופי סטטיסטי כללי בלבד.

9.4. אישור המזמין לשימוש במידע. המזמין מצהיר בזאת כי הוא מאשר את מסירת הנתונים ו/או המידע ו/או איסופו ו/או שמירתו ו/או עיבודו ו/או עשיית שימוש במידע לצרכים מסחריים ו/או שליחת תוכן פרסומי ו/או כל מידע אחר והכל בהתאם למפורט בתקנון, וכי הוא מוותר בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ספיר׳ס בקשר עם האמור.

9.5. העברת מידע לצד שלישי. ספיר׳ס לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיהם האישיים של המשתמשים ומידע המזהה אותם אישית, ואשר נאסף בעת פעילותם באתר, למעט במקרים אלה: (א) בכפוף לסעיף ‏9.1 לעיל, במקרה שהעברה כאמור דרושה כדי לזכות מזמין בהטבות במסגרת מועדון צרכנים, המשרת את לקוחות ספיר׳ס; (ב) אם יתקבל בידי ספיר׳ס צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין או מידע אודותיו לצד שלישי או מסירת פרטים כאמור תתבצע על פי כל דין אחר; (ג) בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, ככל שיהיו, בין המזמין לספיר׳ס; (ד) העברה לתאגידים הקשורים לספיר׳ס, ובלבד שתאגידים אלה ישתמשו במידע בכפוף להוראות התקנון; (ה) אם ספיר׳ס תמזג את פעילותה או את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר, ו/או תעביר פעילותה לצד שלישי, במקרה בו תמחה ספיר׳ס את פעילותה המסחרית ו/או כל זכות שלה מכוח התקנון, ובלבד שתאגיד נעבר כאמור יקבל על עצמו את הוראות השימוש במידע בהתאם לתקנון; (ו) לצד שלישי המספק לספיר׳ס שירותים בקשר עם ההזמנות, לרבות לצורך תמיכה באתר, שירות לקוחות, שילוח ההזמנות.

10. אבטחת מידע

ספיר׳ס עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. בעת השימוש באתר, משתמשי האתר מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות לשיבוש פעילות האתר, לרבות כל ניסיונות לחדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ"ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר. מובהר בזאת, כי ספיר׳ס שומרת לעצמה את הזכות לנקוט בכל דרך חוקית כנגד מבצעי הפעולות האסורות לעיל. עם זאת, ספיר׳ס אינה יכולה להגן באופן מוחלט על המידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל, ולא תישא בכל אחריות בקשר עם נזק שיגרם כתוצאה מפריצת אמצעי האבטחה של האתר וחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר, לרבות העברת מידע לצד שלישי לא מורשה. ספיר׳ס לא תישא באחריות בקשר לחשיפת פרטי מזמין או כל שימוש לרעה אחר במידה והמזמין לא ישמור על הסיסמא שלו כראוי ו/או יחליפה מעת לעת כמומלץ.

11. עדכון האתר ושינוי תנאי שימוש

11.1. עדכון האתר. בכוונת ספיר׳ס להרחיב את מגוון המוצרים והשירותים הניתנים באתר. מטבע הדברים, לרבות בגין הרחבת פעילות האתר כאמור, יתכנו שינויים, עדכונים ו/או תוספות באתר, שיערכו על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא כל התראה מוקדמת. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ספיר׳ס רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים המוצעים בו, היקף ו/או סוג המוצרים המוצעים בו, לרבות מחיריהם, וכן אף לסגור את האתר לאלתר, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי, כראות עיניה, וללא מתן כל התראה מוקדמת. משתמשי האתר מצהירים כי הינם מכירים את האמור ומוותרים בזאת באופן מוחלט ובלתי חוזר על כל זכות, טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי ספיר׳ס בקשר עם האמור בסעיף זה.

11.2. שינוי בתנאי השימוש. ספיר׳ס רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי. משתמשי האתר מתבקשים לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש ואת פרטי כל הסכם או מסמך רלוונטי אחר להזמנה, על מנת לוודא את תנאיהם. כל שימוש שייעשה באתר, לרבות ביצוע הזמנה, לאחר עדכון התנאים, יחשב כהסכמת המשתמש ו/או המזמין, לפי העניין, לתנאים החדשים.

12. שירות לקוחות

לבירורים ולשאלות בקשר עם האתר ופעילות ספיר׳ס ניתן לפנות אל מוקד שירות הלקוחות של ספיר׳ס, דרך הצ׳אט המופיע באתר, דרך דף הפייסבוק של ספיר׳ס, המייל hello@sapirs.co.il או באמצעות טופס הפנייה המופיע בדפי האתר. שעות פעילות שירות הלקוחות של האתר הינן בימים א' עד ה' בין השעות 8:00 ל-17:00 וכן בימי ו' וערבי חג בין השעות 8:00 ל-11:30. פניות שתתקבלנה מחוץ לשעות הפעילות של המוקד תענינה, ככל הניתן, במהלך יום העסקים הבא.

13. שונות

13.1. כותרות. כותרות הסעיפים בתקנון זה הוכנסו לשם הנוחות וההתמצאות בלבד, ואין להשתמש בהן לפירוש התקנון.

13.2. ויתור. לא יראו בהסכמה מצד ספיר׳ס לסטות מתנאי שימוש אלה במקרה מסוים משום ויתור גורף על זכויות ספיר׳ס ו/או כתקדים מחייב, ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר. אי הפעלה ו/או דרישה בין באופן כללי ובין במועד ספציפי של זכות מזכויות ספיר׳ס, לא תחשב כוויתור על זכות כאמור ולא תהווה בסיס לטענת השתק כנגד ספיר׳ס.

13.3. ביטול הוראה. מובהר בזאת, כי במידה וסעיפי תקנון זה, כולם או מקצתם, או יישומם, יהפכו או יוצהרו על ידי בית משפט מוסמך כבלתי חוקיים, בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, יתרת סעיפי תקנון זה או חלקם כאמור יישארו בתוקף מלא, ויישום סעיף או חלק הימנו כאמור יפורש באופן שיגשים את מהותם הכלכלית והמסחרית.

13.4. שימוש על ידי בגירים. חל איסור על קטינים מתחת לגיל 13 לבצע הזמנות באתר ו/או ליתן את הסכמתם לקבלת דיוור ישיר מהאתר.

13.5. התיישנות. משתמשי האתר מסכימים בזאת כי כל תביעה או דרישה שתופנה כנגד ספיר׳ס בקשר עם האתר תוגבל בתקופה של 12 חודשים בדיוק ממועד היווצרות העילה, וכי יש לראות בסעיף זה משום חוזה נפרד בכתב בדבר קיצור תקופת ההתיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות.

13.6. המחאות זכויות וחובות. ספיר׳ס תהיה רשאית, בכל עת, להמחות את זכויותיה וחובותיה על פי תקנון זה לאחר, ללא הסכמת המזמין ומבלי שתהיה לו עילה, דרישה או תביעה כלפיה.

13.7. דין חל ושיפוט. בכל סכסוך הנובע מתקנון ותנאי השימוש באתר תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז באר שבע בישראל. הדין החל על כל סכסוך בין הצדדים בעניין הנוגע לתקנון ותנאי השימוש באתר יהיה הדין הישראלי בלא סעיפי הפניית דינים.